11 Tháng Hai, 2022

Horse BarberShop

💈💈💈 𝑊𝑒𝑙𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝐻𝑂𝑅𝑆𝐸 𝐵𝑎𝑟𝑏𝑒𝑟𝑠ℎ𝑜𝑝 💈💈💈

z3103177276747_44617407705a0e15bafd58f251b1c959
z3103177276747_44617407705a0e15bafd58f251b1c959

📍Địa chỉ : 83 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎̆́𝑐, 𝑘ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝐿𝑜̣̂𝑐 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ, 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑥𝑎̃ 𝑇𝑟𝑎̉𝑛𝑔 𝐵𝑎̀𝑛𝑔, 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑇𝑎̂𝑦 𝑁𝑖𝑛ℎ.

Người sáng lập Liondecor